نام کلاس
کلاس آزمایشی
زمان شروع کلاس
1399/04/25 13:27
توضیحات
این کلاس جهت تست کاربر ایجاد شده است. شما میتوانید به عنوان دانش آموز و یا معلم وارد کلاس شوید. پسورد برای معلم 1111 میباشد.

شرکت در کلاس به عنوان دانش آموز
شرکت در کلاس به عنوان معلم
نام کاربری
پسورد

توجه : لطفا لینک کلاس را برای دانش آموزان ارسال کنید

لینک کلاس

record file list