ایجاد کلاس 

نوع درخواست : post

url : https://example.com/PostApi/create

body: {"secret" : "12345" , "title" : "test" , "password" : "1111" , "description" :"description" , "lang" : "fa"}

 

پارامتر نوع توضیحات  
secret string هنگام نصب سرور مشخص میشود   
title string نام کلاس  
password string پسورد فقط برای  ورود معلم کاربرد دارد  
description string توضیحات کلاس  
lang string fa , en  

 

در صورتی که درخواست با موفقیت انجام شود ای دی کلاس ایجاد شده برگشت داده میشود

 

 

 

ورود به کلاس

نوع درخواست : post

url : https://example.com/room/joinRoomApi

body: {"secret": "12345" , "roomID" :75 , "password": "1111" , "userName" : "mnm24" , "role" : "techer" }

body: {"secret" : "12345" , "roomID" : 75 , "password" : "" , "userName" : "mnm24" , "role" : "student" }

 

ورود پسورد برای معلم الزامی است

در صورتی که درخواست با موفقیت انجام شود لینک ورود به کلاس برگشت داده میشود