ایجاد کلاس 

نوع درخواست : post

url : https://example.com/PostApi/create

body: {"secret" : "12345" , "name" : "test" , "password" : "1111" , "description" :"description" , "duration" : 60}

پارامتر نوع توضیحات
secret string هنگام نصب سرور مشخص میشود 
name string نام کلاس
password string پسورد فقط برای  ورود معلم کاربرد دارد
description string توضیحات کلاس
duration int طول کلاس به دقیقه

در صورتی که درخواست با موفقیت انجام شود ای دی کلاس ایجاد شده برگشت داده میشود

ویرایش کلاس 

نوع درخواست : post

url : https://example.com/PostApi/edit

body: {"secret" : "12345" , "id": 75 , "name" : "test1" , "password" : "1111" , "description" :" " , "duration" : 10 }

ورود به کلاس

نوع درخواست : post

url : https://example.com/room/joinRoomApi

body: {"secret": "12345" , "roomID" :75 , "password": "1111" , "userName" : "mnm24" , "role" : "techer" }

body: {"secret" : "12345" , "roomID" : 75 , "password" : "" , "userName" : "mnm24" , "role" : "student" }

ورود پسورد برای معلم الزامی است

در صورتی که درخواست با موفقیت انجام شود لینک ورود به کلاس برگشت داده میشود